• Is the first dairy company in Vietnam to launch products organic milk premium in accordance with USDA organic standards USA, Vinamilk continued organic dairy herd welcome international standards of Vietnam.
  • Is the first dairy company in Vietnam to launch products organic milk premium in accordance with USDA organic standards USA, Vinamilk continued organic dairy herd welcome international standards of Vietnam.
  • Is the first dairy company in Vietnam to launch products organic milk premium in accordance with USDA organic standards USA, Vinamilk continued organic dairy herd welcome international standards of Vietnam.

Material

Đạm tối thiểu (min %): 8
Ẩm độ (max %): 1,5 - 2,0
Ca (min-max %): 1,5 - 2,0
P (min%): 5
Xơ (max %): 8
Năng lượng trao đổi ME (min Kcal/kg): 2.700 kcal/kg
Hooc môn : Không có
Lysine tổng số ( min %): 1,0
Đạm tối thiểu (min %): 8
Ẩm độ (max %): 1,5 - 2,0
Ca (min-max %): 1,5 - 2,0
P (min%): 5
Xơ (max %): 8
Năng lượng trao đổi ME (min Kcal/kg): 2.700 kcal/kg
Hooc môn : Không có
Lysine tổng số ( min %): 1,0
Đạm tối thiểu (min %): 8
Ẩm độ (max %): 1,5 - 2,0
Ca (min-max %): 1,5 - 2,0
P (min%): 5
Xơ (max %): 8
Năng lượng trao đổi ME (min Kcal/kg): 2.700 kcal/kg
Hooc môn : Không có
Lysine tổng số ( min %): 1,0
Đạm tối thiểu (min %): 8
Ẩm độ (max %): 1,5 - 2,0
Ca (min-max %): 1,5 - 2,0
P (min%): 5
Xơ (max %): 8
Năng lượng trao đổi ME (min Kcal/kg): 2.700 kcal/kg
Hooc môn : Không có
Lysine tổng số ( min %): 1,0
Khoai
Đạm tối thiểu (min %): 8
Ẩm độ (max %): 1,5 - 2,0
Ca (min-max %): 1,5 - 2,0
P (min%): 5
Xơ (max %): 8
Năng lượng trao đổi ME (min Kcal/kg): 2.700 kcal/kg
Hooc môn : Không có
Lysine tổng số ( min %): 1,0
Đạm tối thiểu (min %): 8
Ẩm độ (max %): 1,5 - 2,0
Ca (min-max %): 1,5 - 2,0
P (min%): 5
Xơ (max %): 8
Năng lượng trao đổi ME (min Kcal/kg): 2.700 kcal/kg
Hooc môn : Không có
Lysine tổng số ( min %): 1,0
Ngo
Đạm tối thiểu (min %): 8
Ẩm độ (max %): 1,5 - 2,0
Ca (min-max %): 1,5 - 2,0
P (min%): 5
Xơ (max %): 8
Năng lượng trao đổi ME (min Kcal/kg): 2.700 kcal/kg
Hooc môn : Không có
Lysine tổng số ( min %): 1,0
Khoai
Đạm tối thiểu (min %): 8
Ẩm độ (max %): 1,5 - 2,0
Ca (min-max %): 1,5 - 2,0
P (min%): 5
Xơ (max %): 8
Năng lượng trao đổi ME (min Kcal/kg): 2.700 kcal/kg
Hooc môn : Không có
Lysine tổng số ( min %): 1,0

Company shares HACO feed

Số 70 - Vũ Phạm Hàm - Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội
024.22.000.777
Số lượt truy cập: 1603823
Đang trực tuyến: 2
© Hasco.com.vn All right reserved. Development by VINNO